Prawidła strzelań myśliwskich

Prawidła strzelań myśliwskich na zawodach organizowanych przez PZŁ

 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH
NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
Na strzelnicach Polskiego Związku Łowieckiego prowadzi się strzelania, odpowiadające sposobom
polowania na podstawowe gatunki zwierzyny, występujące w naszych łowiskach.
Aby ujednolicić zasady współzawodnictwa na zawodach w strzelaniach myśliwskich, obowiązują
na strzelnicach PZŁ następujące Prawidła.
 
ROZDZIAŁ I
Przygotowanie strzelnic i urządzeń technicznych przed rozpoczęciem strzelań
§1
Za przygotowanie urządzeń do prawidłowego przeprowadzenia  konkurencji  odpowiedzialny    jest
organizator zawodów.
§2
1. Wyrzutnie  do  rzutków  na  osi  myśliwskiej  należy  tak  wyregulować,  żeby  spełniały  trzy
podstawowe warunki:  
1) kierunek lotu rzutków z wyrzutni środkowej wypada na przedłużeniu linii przechodzącej
przez środkowe (trzecie) stanowisko strzeleckie i środkową wyrzutnię, a z bocznych wyrzutni
krzyżował  się,  nie  wykraczając  poza  przedłużenie  strefy  przechodzącej  przez  skrajne
stanowiska strzeleckie i środkową wyrzutnię,  
2) tory lotu rzutków rozmieszczone są na różnych wysokościach, jednak mierzone na dziesiątym
metrze od wyrzutni, nie mogą być niższe niż 1,5 metra i nie wyższe niż 4 metry nad poziom
stanowisk strzeleckich,  
3) rzutki dolatują od wyrzutni na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk
strzeleckich, nie bliżej niż 55 i nie dalej niż 65 metrów.  
2. W przypadku maszyny pływającej, podstawowe zasady ustawienia nie ulegają zmianie (tor lotu
i zasięg).                                                                                                                                                
3. Urządzenia do strzelania dubletów należy tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za
pierwszym w odległości, co najmniej 5 metrów. Urządzenie do strzelania dubletów musi być
wyposażone  w  układ  sterowania, który  pozwala  na  podanie  dwóch  rzutków  (dubleta)
w jednakowych  odstępach  czasowych  dla  każdego  zawodnika.  Urządzenie  do  strzelania
dubletów musi być wyposażone w układ sterowania, który umożliwi podanie rzutka w odstępach
nie dłuższych niż 2,5 sekundy.  
§3
Wyrzutnie  na  kręgu  myśliwskim  należy  tak  wyregulować,  żeby  rzutki  z  obydwu  wyrzutni
w miejscu krzyżowania się przelatywały na wysokości około 4,5 metra (z tolerancją 0,5 metra),
a dolatywały na odległość mierzoną horyzontalnie na poziomie stanowisk strzeleckich, nie bliżej
niż 55 i nie dalej niż 65 metrów od wyrzutni. Miejscem krzyżowania się rzutków jest punkt leżący
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
w odległości 5,5 m od środka prostej łączącej obie wyrzutnie. Odległość 5,5 m mierzona jest w
stronę przedpola strzelnicy.
§4
Wyrzutnie  do  rzutków na wieży przelotów należy tak wyregulować, żeby spełniały następujące
warunki:  
1)   Kierunek toru lotu rzutków wypadał na linii przechodzącej od wyrzutni przez środkowe
(drugie) stanowisko strzeleckie.  
2)  Wysokość lotu rzutków nad linią stanowisk strzeleckich wynosiła 20 metrów.  
3)  Rzutki przelatywały na odległość od wyrzutni do środkowego stanowiska strzeleckiego (30
metrów) w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy.
4)  Urządzenia do strzelania dubletów należy tak wyregulować, aby drugi rzutek podążał za
pierwszym w odległości, co najmniej 5 metrów. Ponadto urządzenie musi być wyposażone
w układ sterowania, który pozwala na podanie dwóch rzutków (dubleta) w jednakowych
odstępach czasowych dla każdego zawodnika. Urządzenie do strzelania dubletów musi być
wyposażone w układ sterowania, który umożliwi podanie rzutka w odstępach nie dłuższych
niż 2,5 sekundy.  
§5
Każdy rzutek, niezależnie od rodzaju strzelania, winien podążać, po wyjściu z maszyny, po
wyznaczonym mu torze.  
§6
1.  Urządzenie ruchomej makiety zająca powinno być wykonane z blachy (3,5 - 5,0 mm) tak, aby
przedstawiała zająca w skoku, długość makiety - licząc od piersi do nasady omyka - winna
wynosić 45 cm, a wysokość, mierzona na środku zapadki - 17  cm.  W odległości 4 cm od
początku makiety (na piersi makiety), wycinamy prostokątny poziomy otwór o wymiarach 16 x
12 cm, za którym znajduje się zapadka o 1 cm większa na wszystkich bokach od otworu
i wykonana z blachy 4 mm. Sprężyny i urządzenie zwalniające wg uznania konstruktora.  
2.  Makieta zająca musi być tak wyregulowana, aby zwalniała urządzenie sygnalizujące trafienie
pod naciskiem 1 kg w każdym miejscu zapadki, jak również, aby przy strzałach z odległości 35
metrów śrutem dozwolonym do strzelania zająca, zaznaczała trafienie (wskaźnik zaznaczający
trafienie z materiału koloru jaskrawego). Wskaźnik   zaznaczający trafienie nie może być
widoczny przed strzałem.
3.  Makieta zająca powinna być ustawiona na urządzeniu poruszającym ją w taki sposób, aby
odległość pomiędzy dolną jej częścią a poziomem gruntu lub belki wynosiła 14 cm.  (Uwaga:
poziom belki równa się poziomowi stanowiska).  
4.  Makieta zająca porusza się w obu kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 6 metrów
w polu widzenia strzelca w czasie od 1,4 do 1,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety
wynosi 35 metrów.  
§7
Urządzenia ruchomej makiety dzika należy tak wyregulować, żeby makieta poruszała się w obu
kierunkach na przebiegu, przechodząc jego długość 10 metrów w polu widzenia strzelca  w czasie
od 2,4 do 2,6 sekundy. Odległość od stanowiska do makiety wynosi 50 metrów.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§8
Makiety rogacza i lisa należy ustawić pionowo i prostopadle do osi strzelania, tak by były wyraźnie
widoczne  ze  stanowisk  strzeleckich.  Wzdłuż  osi  strzelania  należy  ustawić  przesłony,  aby
wyeliminować możliwość oddania strzału do niewłaściwej makiety. Organizator określa wzajemne
położenie makiet z tym, że odległość pomiędzy sylwetkami musi wynosić, co najmniej 15 cm.
Odległość od stanowiska do makiet wynosi 100 metrów.  
§9
Organizator zawodów jest zobowiązany zapewnić obsługę techniczną do  odbioru  strzelnicy  przez
sędziego głównego oraz odpowiada za sprawność urządzeń i możliwość ich regulacji. Organizator
na  wniosek  sędziego  głównego  lub  stanowiskowego  zobowiązany  jest  usunąć  przeszkody
uniemożliwiające odbiór strzelnicy lub przeprowadzenie zawodów.
 
ROZDZIAŁ II  
Zasady bezpieczeństwa
§10
1. Na strzelnicach obowiązują zasady bezpieczeństwa zgodne z przepisami prawa dotyczącymi
broni i amunicji, wzorcowego regulaminu strzelnic oraz szczegółowych warunków wykonywania
polowania.  Na  strzelnicach  w  szczególności  należy  przestrzegać  następujących  zasad
bezpieczeństwa:
1) broń na strzelnicy nosi się rozładowaną, bez pokrowców i bez pasów z otwartymi komorami
nabojowymi, podczas strzelania nie można zakładać pasów na broń,  
2) ładowanie broni, składanie się, celowanie i strzelanie dozwolone jest wyłącznie na stanowisku
strzeleckim z lufą zwróconą w kierunku makiet lub lotu rzutków z chwilą rozpoczęcia
strzelania we właściwej kolejności.  
3) broń śrutową wolno ładować najwyżej dwoma, a kulową jednym nabojem,
4) przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych. Napięcie
przyspiesznika może nastąpić tylko po dokładnym rozpoznaniu celu i złożeniu się z lufami
zwróconymi w jego kierunku, jeżeli strzał nie nastąpił, broń należy zabezpieczyć przed
możliwością oddania strzału, a następnie zwolnić przyspiesznik.
5) nie wolno obracać się z bronią na stanowisku strzeleckim i opuszczać go zanim nie nastąpi
otwarcie komór nabojowych oraz całkowite rozładowanie broni,  
6) po zakończeniu strzelania na danej osi zawodnik okazuje sędziemu rozładowaną broń i z
otwartymi komorami nabojowymi opuszcza stanowisko strzeleckie,
7) strzelający jest zobowiązany przerwać strzelanie, jeżeli na przedpolu strzelnicy ukażą się
ludzie,  zwierzęta  lub  powstanie  inne  zagrożenie,  albo  podana  zostanie  komenda  do
przerwania strzelania,  
8) na strzelnicy zabrania się spożywania alkoholu lub używania środków odurzających oraz
przebywania na jej terenie osób będących pod ich wpływem.  
 
2. Zawodnik jest odpowiedzialny za stan techniczny broni, zapewniając bezpieczeństwo jej obsługi
i użytkowania oraz odpowiednią celność niezależnie od tego, czy strzela z broni własnej, czy z
broni użyczonej.  
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
3. Przed każdorazowym załadowaniem broni zawodnik jest zobowiązany skontrolować drożność
luf (lufy).
 
ROZDZIAŁ III  
Ogólne prawidła strzelania
§11.
Strzelanie przeprowadza się w seriach, których układ i wielkość oraz zasady wartościowania
strzałów w punktach określa organizator zawodów, zależnie od ich zakresu i rangi, w regulaminie
zawodów.  
§12.
Do strzelań myśliwskich wolno używać każdego rodzaju broni śrutowej i kulowej, uznanej przez
obowiązujące prawo za broń myśliwską. Broń może być wyposażona w celownicze przyrządy
optyczne.  
§13.
W czasie zawodów wolno zmienić broń. W przypadku awarii broni podczas trwania  konkurencji,
zawodnik może ją wymienić w ciągu 5 minut.
§14.
1. Przy strzelaniu z broni myśliwskiej o lufach gwintowanych wolno używać nabojów myśliwskich
o kalibrach i energii dozwolonych przepisami łowieckimi, natomiast przy strzelaniu z broni
myśliwskiej gładkolufowej dopuszcza się strzelanie jedynie z amunicji śrutowej.
2. Przy strzelaniu śrutem wolno używać nabojów z naważką śrutu nieprzekraczającą 36 gramów
i śrutem nie grubszym niż 2,5 mm przy strzelaniu do rzutków i nie grubszym niż 3,5 mm przy
strzelaniu do makiety zająca
§15
Strzelanie przeprowadza się w grupach sześcioosobowych. W uzasadnionych przypadkach grupa
może być mniej lub  bardziej liczna. Kolejność strzelania poszczególnych grup, a w grupach -
strzelców, odbywa się według losowania lub ustaleń organizatorów
§16
Strzelać wolno tylko po złożeniu się do strzału w postawie stojącej, ze stopami w granicach
stanowiska strzeleckiego. Złożenie się do strzału oznacza przyłożenie kolby do ramienia lub tzw.
dołka strzeleckiego i skierowanie lufy w stronę celu. Strzelec podczas strzelania dubletu, nie ma
obowiązku przerywania składu celem ponownego złożenia się do strzału. Strzelanie odbywa się
z wolnej ręki, z tym zastrzeżeniem, że do makiety rogacza i lisa można używać podpórki w postaci
słupka stałego i pastorału. Podpórka może służyć wyłącznie do podparcia dłoni podtrzymującej
broń.  
 
 
 
 
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§17
 
Przed złożeniem się do strzału na stanowisku strzeleckim obowiązuje postawa gotowości, przy
której strzelec trzyma broń oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania i w taki sposób,
aby stopka osady broni znajdowała się na wysokości biodra.
§18
Na osi myśliwskiej oraz przy strzelaniu do makiet zająca i dzika uruchomienie celów odbywa się po
przyjęciu przez strzelca postawy gotowości. Strzelec powinien wyraźnie skłonem broni lub sylwetki
zaznaczyć swoją gotowość do strzału.
§19
Przed  rozpoczęciem  strzelania  składanie  się  z  broni  niezaładowanej  jest  dozwolone  jedynie
na stanowiskach strzeleckich, wyłącznie pod nadzorem sędziego.
§20
1. Podczas strzelań składanie się z broni przed ukazaniem się celu jest niedozwolone.  
2. Oddanie strzału przed ukazaniem się celu zaliczane jako chybienie, w przypadku konkurencji
śrutowych zawodnik nie ma prawa oddać drugiego strzału.
   
§21
Przy strzelaniu śrutem wolno oddać do każdego celu (przy rzutkach również do dubletu) nie więcej
niż dwa strzały. Przy strzale do dubletów ocenia się wynik strzału bez względu na kolejność
trafienia. Przy strzelaniu kulami wolno oddać nie więcej niż pięć strzałów do jednej makiety, przy
czym  do  ruchomej makiety dzika oddaje się 10 strzałów - po jednym strzale w czasie każdego
przebiegu.  
§22
Strzał uznaje się za celny (skuteczny), jeśli w jego wyniku rzutek zostanie rozbity (rzutek uznaje się
za rozbity, jeżeli sędziowie stwierdzą wyraźny odłamek), makieta zająca uwidoczni trafienie albo
pocisk pozostawi przestrzelinę w granicach pierścieni na makiecie. Za pierścień trafiony uznaje się
pierścień, do którego jest, co najmniej styczna przestrzelina o średnicy pocisku, odpowiedniej
do kalibru broni użytej do strzelania.  
§23
W przypadku stwierdzenia w makiecie rogacza, lisa lub dzika więcej niż pięciu przestrzelin, należy
każdorazowo doprowadzić do pięciu przestrzelin, odejmując najlepsze trafienia.
§24
Nie oddanie strzału do ukazującego się celu z powodu: nie załadowania broni, nie odbezpieczenia
broni, nie napięcia mechanizmów zamkowych lub innych niesprawności technicznych, traktuje się
i zalicza, jako chybienie.  
 
 
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§25
1. Wszelkie  niewypały,  wynikłe  z  wady  amunicji  zarówno  kulowej  jak  i  śrutowej,  należy
powtarzać. W przypadku dubletu powtarza się cały dublet.
2. Za niewypał uznaje się nabój, którego ładunek śrutowy lub pocisk nie opuścił lufy mimo
prawidłowego i wyraźnego zbicia spłonki.
3. W przypadku niewypału, zawodnik nie może otwierać komór nabojowych broni, a jedynie ją
zabezpiecza i trzymając lufami w kierunku celu zgłasza sędziemu niewypał. Otwarcie broni
przez zawodnika powoduje nieuwzględnienie niewypału i zaliczenie chybienia.
§26
Na zawodniku spoczywa odpowiedzialność za punktualne stawienie się na stanowisku strzeleckim.
Zawodnik, który nie stawi się w wyznaczonym czasie może dołączyć do grupy i od tego momentu
strzelać  i  zdobywać  punkty.  Opuszczone  stanowiska  nie  są  punktowane.  W  uzasadnionych
przypadkach, o dopuszczeniu do strzelania opuszczonej konkurencji lub jej części decyduje sędzia
główny w wyznaczonym przez niego czasie.  
§27
 
Za rozpoczęcie strzelania na konkurencjach kulowych oraz śrutowych uznaje się podanie przez
prowadzącego komendy ?rozpoczynamy strzelanie?, natomiast zakończenie strzelania  sygnalizuje
komenda ?koniec strzelania?.
§28
W obrębie osi strzeleckiej obowiązuje zakaz palenia oraz używania telefonów komórkowych.  
 
§29
Każdy zawodnik podczas strzelania zobowiązany jest do używania ochronników słuchu, a przy
konkurencjach śrutowych dodatkowo ochronników oczu i głowy.
 
 
ROZDZIAŁ IV
 
Prawidła odnoszące się do poszczególnych strzelań
 
 
§30
Strzelanie do rzutków na OSI MYŚLIWSKIEJ:  
1. Po sprawdzeniu gotowości do rozpoczęcia strzelania, prowadzący podaje kolejno rzutki w czasie
do  3  sekund od okazania przez zawodnika gotowości do strzału. Sędzia podaje rzutek bez
komendy zawodnika.
2. Po oddaniu strzałów przez wszystkich znajdujących się na stanowiskach strzelców, następuje
przejście zawodników na stanowiska następne i tak aż do zakończenia serii.  
3. Przy strzelaniu z podchodu, strzelcy całej grupy zajmują miejsca na stanowisku wyczekiwania.
4. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, staje przed ścieżką podchodu, ładuje broń,
jednak jej nie zamyka. Na komendę prowadzącego strzelanie: "marsz" - strzelec zamyka broń
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
i trzymając ją oburącz, skierowaną wylotami luf w kierunku strzelania oraz skośnie ku górze,
z kolbą na wysokości biodra, podchodzi naturalnym, równomiernym krokiem na wyznaczonej
ścieżce strzeleckiej.  
5. Rzutki podaje się w czasie, kiedy podchodzący strzelec znajduje się na wyznaczonej ścieżce
strzeleckiej, nie dalej niż 14 a nie bliżej niż 11 metrów od wyrzutni.
6. Po przekroczeniu linii końca podchodu (11m od wyrzutni) sędzia podaje komendę ?powtórzyć
przejście?, w przypadku braku komendy ?powtórzyć przejście? rzutek przyjęty przez zawodnika
zalicza się zgodnie z wynikiem strzału, bez możliwości powtarzania.  
7. Po ukazaniu się rzutka (rzutków), strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały.  
8. Po oddaniu strzałów należy, nie odwracając się, broń otworzyć, rozładować i z otwartymi
komorami nabojowymi wrócić na stanowisko wyczekiwania.  
§31
Strzelanie do rzutków na KRĘGU MYŚLIWSKIM:  
1. Strzelcy  całej  grupy  ustawiają  się  w  rzędzie  (gęsiego),  zgodnie  z  ustaloną  kolejnością,
za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.  
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń,
przyjmuje postawę gotowości i podaje komendę ?daj?, po której podaje mu się rzutek lub rzutki,
w czasie do 3 sekund od podania komendy.  
3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami
nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.  
5. Rzutki w dublecie powinny się krzyżować w miejscu pomiaru w kole o średnicy 1 metra.  
§32
Strzelanie do rzutków na PRZELOTACH:  
1. Strzelcy  całej  grupy  ustawiają  się  w  rzędzie  (gęsiego),  zgodnie  z  ustaloną  kolejnością,
za odpowiednim stanowiskiem strzeleckim, skąd pojedynczo podchodzą na to stanowisko.
2. Strzelec, na którego przypada kolejność strzelania, zajmuje stanowisko strzeleckie, ładuje broń,
przyjmując postawę gotowości i podaje komendę ?daj?, po której podaje mu się rzutki w czasie
do 3 sekund od podania komendy.  
3. Strzelec składa się i oddaje jeden lub dwa strzały dopiero po ukazaniu się rzutka.
4. Po oddaniu strzałów należy otworzyć broń, całkowicie ją rozładować i z otwartymi komorami
nabojowymi, po okazaniu jej sędziemu, opuścić stanowisko strzeleckie.   
5. Trafienie zalicza się do linii stanowiska.  
§33
 
Przy wszystkich strzelaniach do rzutków, rzutki należy unieważnić i podać nowe, jeżeli:
1. Rzutek rozerwie się przy wyrzuceniu, a  przed oddaniem strzału.  
2. Tor lotu rzutka odbiega od normy i rzutek nie został przyjęty; jeżeli rzutek został przyjęty zalicza
się wynik strzału, jednakże strzał w takich warunkach jest dopuszczalny tylko wtedy, gdy
zachowane są warunki bezpieczeństwa, a rzutek jest w locie.
3. Rzutek podano przed komendą strzelca lub przed przyjęciem przez niego postawy gotowości.
4. Rzutek podany jest z niewłaściwej wyrzutni (krąg).  
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
5. Ponadto, przy strzelaniu dubletów (kolejność przyjęcia rzutka dowolna):  
        1). zamiast dubleta  podano rzutek pojedynczy,  
             2). zamiast pojedynczego podano dublet,
        3). obydwa rzutki zostaną rozbite jednym strzałem.
6. Rzutki nie zostały wyrzucone jednocześnie (dopuszczalna tolerancja 0,5 sekundy), nie dotyczy
konkurencji ?oś? i ?przeloty?.  
7. Rzutki zderzą się w locie przed strzałem.  
§34
 
Strzelanie do makiety ZAJĄCA W PRZEBIEGU:  
1.  Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowiskach wyczekiwania, skąd - zgodnie z ustaloną
kolejnością - podchodzą pojedynczo na stanowisko strzeleckie.  
2.  Każdy strzelec powinien zakończyć serię  dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut, a pięciu
strzałów do 2 minut i 30 sekund od chwili zajęcia stanowiska.  
3.  Makietę zająca uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy
gotowości.
4.  Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się, oddać do niej jeden
lub dwa strzały, po czym przeładować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać
ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie aż do zakończenia całej serii
przebiegów makiety.
5.   Przebieg makiety należy unieważnić i powtórzyć, jeżeli:  
1) makieta ukaże się z niewłaściwego kierunku,  
2) makieta ukaże się w pozycji jak po trafieniu,  
3) nastąpi przed strzałem zakłócenie ruchu makiety z przyczyn technicznych, a strzelec nie          
oddał strzału,  
4) uruchomienie makiety nastąpi przed przyjęciem postawy gotowości strzelca lub po
upływie 3 sekund jednak tylko w przypadku gdy strzelec nie oddał strzału,
5) w wyniku awarii makieta nie sygnalizuje trafienia.
§35
Strzelanie do makiety DZIKA W PRZEBIEGU:
1.  Strzelcy całej grupy zbierają się na stanowisku wyczekiwania, skąd, zgodnie z ustaloną
kolejnością,  podchodzą  pojedynczo  na  stanowiska  strzeleckie.  Każdy  strzelec  powinien
zakończyć serię dziesięciu strzałów w czasie do 5 minut lub pięciu strzałów w czasie 2 minut
30 sekund od chwili zajęcia stanowiska,  
2.  Makietę dzika uruchamia się w czasie do 3 sekund od przyjęcia przez zawodnika postawy
gotowości.
3.  Po ukazaniu się makiety w oknie przebiegu strzelec powinien złożyć się i oddać do niej jeden
strzał, po czym ponownie załadować broń, przyjąć znowu postawę gotowości i oczekiwać
ukazania się makiety następnego przebiegu, postępując podobnie, aż do zakończenia całej serii
przebiegów makiety.
4.  Przebieg makiety należy powtórzyć, jeżeli:                                                                                                       
1)  makieta ukazała się z niewłaściwego kierunku,  
2)  nastąpiło zakłócenie ruchu makiety, a strzelec nie oddał strzału,  
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
3) uruchomienie makiety nastąpiło przed przyjęciem postawy gotowości lub po upływie 3
sekund, a strzelec nie oddał strzału.  
5.  Po zakończeniu serii przebiegów, należy ocenić wartość przestrzelin na makiecie, a przed
ponownym jej użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nową
makietę.  
§36
Strzelanie do makiety ROGACZA i LISA:  
1. Strzelcy  całej  grupy  zbierają  się  na  stanowisku  wyczekiwania,  skąd,  zgodnie  z  ustaloną
kolejnością, podchodzą na stanowiska strzeleckie,  
2. Strzelcy,  na  których  przypada  kolejność  strzelania,  stają  na  wyznaczonych  stanowiskach
strzeleckich i oświadczając kolejno ?gotów?, oczekują na sygnał do rozpoczęcia strzelania,
3. Każdy strzelec oddaje 5 strzałów ze słupka stałego oraz 5 strzałów z pastorału (o gładkiej
powierzchni, końcach niezaostrzonych, długości od 2 do 2,2 m, średnicy od 2,4 do 3 cm).
Organizator  zapewnia  6  jednakowych  pastorałów  dla  każdego  zawodnika w  grupie  oraz
możliwość bezpiecznego odłożenia pastorału przez strzelca, każdorazowo po oddaniu strzału.
Podczas  strzelanie  pastorał  jest  ustawiony  prostopadle  do  podłoża.  Podczas  strzelania  z
pastorału, ani strzelec ani pastorał nie może być oparty o słupek stały. W tym celu organizator
wyznacza obszar, w którym pastorał może być oparty wyłącznie o podłoże.  
4. Prowadzący strzelanie, po stwierdzeniu gotowości strzelców na stanowiskach, daje komendę
"rozpoczynamy strzelanie", która jest sygnałem do rozpoczęcia strzelania i od tej chwili mierzy
się czas jego trwania,  
5. Po komendzie prowadzącego strzelanie, strzelcy w przypadku pełnej serii oddają w czasie do 10
minut nie więcej niż po pięć strzałów do makiety rogacza i lisa w dowolnej kolejności,  
6. Po upływie 10 minut (a przy serii skróconej po upływie 5 minut) od rozpoczęcia strzelania,
prowadzący podaje komendę "koniec strzelania", po której strzelcy obowiązani są natychmiast -
niezależnie od tego, czy zdążyli oddać wszystkie strzały, czy też nie - otworzyć i rozładować
broń i z otwartymi komorami nabojowymi opuścić stanowiska strzeleckie,
7. Jeżeli w czasie strzelania makieta opadnie lub zmieni prawidłową pozycję należy przerwać
strzelanie, poprawić makietę i kontynuować strzelanie,  
8. Po zakończeniu serii strzelania,  należy ocenić wartość przestrzelin na makietach, a przed
ponownym ich użyciem wszystkie przestrzeliny zakreślić i zakleić naklejką lub nakleić nowe
tarcze.  
ROZDZIAŁ V
Układy serii w poszczególnych konkurencjach.
§37
W strzelaniach do rzutków na OSI MYŚLIWSKIEJ obowiązują następujące układy serii:  
 
1.  Pełna seria 20 rzutków:  
 
1)  5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
2)  5 dubletów, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
3)  5 rzutków pojedynczych, strzelanych na ścieżce strzeleckiej z podchodu
 
2.  Skrócona seria 10 rzutków:  
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
1)  5 rzutków pojedynczych, strzelanych na pięciu stanowiskach strzeleckich z miejsca
2)  1 dublet, strzelany ze stanowiska nr 3.  Zawodnicy w bezpiecznej odległości, ustawiają się
gęsiego za stanowiskiem nr 3, a następnie zgodnie z kolejnością stają na stanowisku i oddają
strzały.
3)  3 rzutki pojedyncze, strzelane na ścieżce strzeleckiej z podchodu
 
§38
W strzelaniach do rzutków na KRĘGU MYŚLIWSKIM obowiązuje następujący układ serii:  
1.  Pełna seria 20 rzutków, strzelana w sposób następujący:  
Kolejność  
strzałów
Stanowisko
Rzutek z wyrzutni  
Uwagi
wysokiej  niskiej
1  I  X
 
Pojedynczy
2+3  I  X  X  Dublet
4  II  X
 
Pojedynczy
5  II
 
X  Pojedynczy
6+7  II  X  X  Dublet
8+9  III  X  X  Dublet  
10  IV  X
 
Pojedyncze
11  IV
 
X  Pojedyncze
12+13  V  X  X  Dublet  
14  VI  X
 
Pojedyncze
15  VI
 
X  Pojedyncze
16+17  VI  X  X  Dublet
18  VII
 
X  Pojedyncze
19+20  VII  X  X  Dublet
2.  Skrócona seria 10 rzutków, strzelana w sposób następujący:  
Kolejność  
strzałów
Stanowisko
Rzutek z wyrzutni  
Uwagi
wysokiej  niskiej
1  I  X
 
Pojedynczy
2+3  II  X  X  Dublet
4  III
 
X  Pojedynczy
5  IV  X
 
Pojedynczy
6  IV
 
X  Pojedynczy  
7  V  X
 
Pojedynczy  
8+9  VI  X  X  Dublet
10  VII
 
X  Pojedynczy
 
 
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§39
W strzelaniach do rzutków na PRZELOTACH obowiązuje jeden z dwóch układów serii:  
1.  Pełna  seria  10  rzutków mieszanych  (pojedynczych  i  dubletów),  strzelanych  z  trzech
stanowisk, jako pojedyncze i z trzech stanowisk, jako dublety, z dziesiątym rzutkiem
strzelanym z wybranego przez zawodnika stanowiska,
2.  Skrócona seria 5 rzutków  mieszanych (pojedynczych i dubletów), strzelanych z trzech
stanowisk pojedynczo  i jeden dublet ze stanowiska środkowego (2).  
§40
W strzelaniach do makiety  ZAJĄCA W PRZEBIEGU  obowiązuje jeden z trzech układów serii:  
1.  Jedna seria 10 przebiegów przemiennych - kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo.  
2.  Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo.  
3.  Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo oraz piąty,
ustalony regulaminem zawodów.
§41
W strzelaniach do makiety DZIKA W PRZEBIEGU  obowiązuje jeden z trzech układów serii:  
1.  Jedna seria 10 przebiegów przemiennych - kolejno z prawa na lewo i z lewa na prawo.  
2.  Dwie serie po 5 przebiegów - jedna seria z prawa na lewo, druga z lewa na prawo.  
3.  Jedna seria skrócona 5 przebiegów - dwa z prawa na lewo i dwa z lewa na prawo, oraz piąty
przebieg, ustalony regulaminem zawodów.  
§42
W strzelaniach do makiety ROGACZA i LISA  obowiązuje jeden z dwóch rodzajów serii:
1.  Po pięć strzałów do każdej makiety,
2.  W serii skróconej obowiązuje jedna seria pięciostrzałowa, a ilość strzałów do każdej
makiety określa organizator w regulaminie zawodów.  
 
ROZDZIAŁ VI  
Rodzaje wieloboju
§43
Zawody PZŁ w strzelaniach myśliwskich można organizować w następujących formach wieloboju:  
1.  Pełny wielobój,  
2.  Skrócony wielobój,  
3.  Niepełny wielobój, który przeprowadza się, jeżeli podczas zawodów nie można rozegrać
wszystkich  konkurencji.  W  tak  powstałej  sytuacji  zawody  rozgrywa  się  wyłącznie
w konkurencjach, które zostały możliwe do przeprowadzenia. Niezależnie od tego, czy
niektórzy  zawodnicy  zdołali  zakończyć  przerwaną  konkurencję,  czy  nie,  wszystkim
startującym  wynik  tej  konkurencji  nie  jest  zaliczany  do  ogólnego  wyniku  zawodów.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
Indywidualnie zawodnikom można zaliczyć do wawrzynu lub klasy mistrzowskiej pełny
uzyskany wynik,  
4.  Poza wielobojem można organizować zawody w innych konkurencjach.  
§44
Układy pełnego wieloboju myśliwskiego przedstawiają się następująco:  
1.  Oś myśliwska na zasadach określonych w §37 pkt 1,  
2.  Krąg myśliwski na zasadach określonych w §38 pkt 1,
3.  Przeloty na zasadach określonych w §39 pkt 1 lub 2,
4.  Zając na zasadach określonych w §40 pkt 1 lub 2,  
5.  Dzik na zasadach określonych w §41 pkt 1 lub 2,
6.  Rogacz i lis na zasadach określonych w §42 pkt 1.
 
ROZDZIAŁ VII
 Klasy strzeleckie
§45
1.  Klasa  powszechna -  dotyczy wszystkich startujących na zawodach w PZŁ, którzy nie
osiągnęli w pełnym wieloboju myśliwskim 425/500 punktów.
2.  Klasę  mistrzowską  zdobywa  się  na  Mistrzostwach  Polskiego  Związku  Łowieckiego  
w Klasie Powszechnej, Krajowym Konkursie Kół Łowieckich oraz Finale Ligi Strzeleckiej -
obligatoryjnie, natomiast na innych zawodach szczebla centralnego, jeśli zawodnik zgłosi
pisemnie  przed  rozpoczęciem  zawodów  chęć  zdobycia  klasy  mistrzowskiej  oraz  pod
warunkiem  obecności  przedstawiciela  Komisji  Strzelectwa  Myśliwskiego  NRŁ,
występującego,  jako  obserwator  lub  sędzia,  gdy  uzna  on  oficjalnie  prawidłowość
przygotowania strzelnicy, organizację i przebieg zawodów. Warunkiem zdobycia klasy
mistrzowskiej jest uzyskanie na wyżej wymienionych  zawodach  wyniku  425/500  pkt  lub
lepszego. Zdobywca klasy mistrzowskiej ma prawo używać tytułu "Mistrz Strzelectwa
Myśliwskiego", noszenia odpowiedniej odznaki oraz posiadania wpisu w legitymacji PZŁ
o zdobytym tytule. Strzelcy, którzy uzyskali klasę mistrzowską w danym roku mają prawo
do końca tego roku strzelać w klasie powszechnej, jednak bez możliwości zdobywania
punktów do Wawrzynu Strzeleckiego. Zawodnicy, którzy zdobyli klasę mistrzowską w
danym roku i do końca roku strzelają w zdobytej klasie mogą zdobywać punkty do
Wawrzynu Strzeleckiego.
3.  Najwyższe wyróżnienie strzeleckie w Polskim Związku Łowieckim dla posiadających klasę
mistrzowską -  Wawrzyn  Strzelecki -  jest  zdobywany  według  regulaminu  Wawrzynu
Strzeleckiego.
4.  Klasy strzeleckie i tytuły uzyskane na podstawie uprzednio obowiązujących Prawideł
pozostają w mocy.
 
 
 
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
ROZDZIAŁ VIII
 Organizacja zawodów
§46
Zawody  strzeleckie  organizowane  na  wszystkich  szczeblach  w  PZŁ  winny  być  oparte
o obowiązujące Prawidła.
§47
Strzelnice należy przygotować i wyregulować tak jak mówią o tym Prawidła, szczególną uwagę
zwracając na sprawność maszyn, urządzeń i stan bezpieczeństwa.  
§48
Organizator opracowuje i przedstawia zawodnikom regulamin zawodów, w którym ustala wybrany
wariant określony Prawidłami oraz inne dane ważne dla uczestników, w tym możliwość pokazu
rzutków i makiet dla pierwszego zawodnika w pierwszych sześciu grupach.
§49
Do przeprowadzenia zawodów należy zgromadzić niezbędną ilość rzutków w kolorze jednakowym
dla  wszystkich  konkurencji  w  czasie  zawodów (rzutki winny zawierać następujące parametry:
średnica 110 mm, wysokość 27 mm, ciężar 105 g), przygotować niezbędną ilość makiet.  
§50
Na osi myśliwskiej, zającu, kręgu i przelotach ustawić liczydła prezentujące uzyskany wynik przez
strzelającego (2x20, 2x10). Zaleca się, aby na ścieżce podchodu zawodnik wchodził przez bramkę
z fotokomórką, której przekroczenie uruchamia timer maszyny wyrzucającej rzutki lub została
ustawiona przesłona ograniczająca widoczność nóg strzelca od strony sędziego stanowiskowego
podającego rzutki.
§51
Wszystkim  zawodnikom  należy  zapewnić  numery  startowe,  które  muszą  być  noszone
w widocznym miejscu.  
§52
Makietę dzika należy odpowiednio nakleić na podkład i zamocować na wózku ponad belką tak, aby
wszystkie pierścienie były widoczne i możliwe do trafienia.
§53
Należy przygotować zapasową maszynę do rzutków, zapasowy wózek do dzika i zająca, a ponadto
zapasową  makietę  zająca.  Koniecznym  jest  również  ustawienie  i  zainstalowanie  agregatu
prądotwórczego. Na początku ścieżki podchodu osi myśliwskiej umieścić napis ?start?. Stanowiska
na osi, kręgu i przelotach powinny być ponumerowane. Stanowisko strzeleckie powinno mieć
kształt kwadratu o długości boku od 90 do 100 cm.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§54
Obsługę zawodów zapewnia organizator. W skład obsługi zawodów wchodzi 24 osoby (sędziowie
i sekretariat):  
oś   - 4 osoby
krąg     - 4 osoby
przeloty  - 3 osoby
zając  - 3 osoby
dzik  - 3 osoby
rogacz i lis  - 3 osoby
                                                             
razem  20  +  3  osoby  w  sekretariacie  +1 osoba zbierająca metryki. Ponadto należy przygotować
teczki na każdą konkurencję z metrykami i teczki w sekretariacie do zwrotnych metryk dla każdej
osi oraz zapewnić niezbędną liczbę osób do obsługi maszyn i makiet.  
§55
Organizator zapewnia opiekę lekarską na każdych zawodach.
 
§56
Wykorzystanie sprzętu nagłaśniającego poprawia sprawność zawodów.  
§57
Organizator zapewnia odpowiednie zaplecze socjalne (parkingi, sanitariaty, bufet, miejsca
spożywania posiłków, itp.).  
 
ROZDZIAŁ IX
Podstawy klasyfikacji, wyróżnienia, tytuły, nagrody i kary
§58
Podstawy klasyfikacji:  
1.  Ocena trafień śrutowych. Za każdy trafiony cel zdobywa się pięć punktów.  Przy strzelaniu
dubletów po pięć punktów za trafiony rzutek.
2.  Ocena  trafień  kulowych.  Liczba  zdobytych  punktów  wynika  z  dodawania  wartości
punktowych trafionych pierścieni.  
3.  Kolejność zajętych miejsc ustala się według liczby uzyskanych punktów.  
4.  W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwóch lub więcej zawodników oraz
przez dwa lub większą ilość zespołów, o zajętym miejscu decyduje kolejno:  
1) lepszy wynik w strzelaniu śrutem,  
2) lepszy wynik na kręgu,  
3) lepszy wynik na osi,  
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
4) lepszy wynik na zającu,  
5) lepszy wynik na dziku.  
5.  Jeżeli  powyższe  reguły  opisane  w  pkt  3  i  4  nie  mogą  przynieść  rozstrzygnięcia,  to
w klasyfikacji  zespołowej  o  zajętym  miejscu  decyduje  mniejsza  rozpiętość  między
pierwszym, a ostatnim zawodnikiem zespołu, a następnie lepsze miejsce w klasyfikacji
indywidualnej najlepszego zawodnika w zespole lub klasyfikuje się ex aequo.
6.  W klasyfikacji indywidualnej przy uzyskaniu równej liczby punktów o pierwszym miejscu
decyduje zawsze dogrywka / baraż. Jeśli pierwsza rozgrywka barażowa w konkurencjach
śrutowych nie przyniesie rezultatu, to następuje druga rozgrywka w tej samej konkurencji
do pierwszego pudła z zachowaniem kolejki. Przeprowadza się kolejne baraże aż do skutku.
Jeżeli  baraż  przewidziany  jest  w  konkurencjach  kulowych,  strzela  się  pełne  serie  aż
do wyłonienia zwycięzcy. Do kolejnego barażu przechodzą tylko ci zawodnicy, którzy
uzyskali  najwyższy wynik w poprzednim barażu. Sędzia Główny ogłasza warunki barażu
przed  rozpoczęciem  zawodów.  Po  wyłonieniu  zwycięzcy,  kolejność  pozostałych
zawodników ustala się na podstawie reguł opisanych w pkt 4, a jeśli one nie mogą przynieść
rozstrzygnięcia to klasyfikuje się ich ex aequo.
7.  W klasyfikacji indywidualnej ?najlepsza kula? przy równej ilości punktów o zwycięstwie
decydują kolejno: ?lepszy dzik?, a następnie: ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.)
w ?dziku?, ilość dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.) w ?lisie? następnie jw. w ?rogaczu?.
W przypadku identycznego rozkładu punktów o zwycięstwie w tej kategorii zadecyduje
dogrywa ?baraż? na osi ?dzika w przebiegu?. W razie uzyskania w barażu tej samej ilości
punktów o zwycięstwie decyduje ilość  dziesiątek (następnie dziewiątek, itd.). W razie
identycznego rozkładu punktów dogrywkę należy powtórzyć.  
§59
Wyróżnienia:  
1.  Rekord Polski na wszystkich mistrzostwach PZŁ - zespołowy i indywidualny,
2.  Rekord  Polski  w  Krajowym  Konkursie  Kół  Łowieckich  im.  Ignacego  Stachowiaka
zespołowy,  
3.  Puchar przechodni im. Adama Monikowskiego za najlepszy wynik zespołowy w strzelaniu
śrutem na Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej,  
4.  Puchar  przechodni  im.  Andrzeja  Niezabitowskiego  za  najlepszy  wynik  zespołowy
w strzelaniu kulą na Mistrzostwach PZŁ w klasie powszechnej,
5.  Puchar przechodni Komisji Strzelectwa Myśliwskiego NRŁ za najlepszy wynik zespołowy
w strzelaniu śrutem na Mistrzostwach PZŁ w klasie mistrzowskiej,
6.  Puchary w Mistrzostwach PZŁ w klasie otwartej zgodnie z regulaminem Ligi Strzeleckiej.
7.  Przy okazji Mistrzostw PZŁ w kl. Powszechnej, będą wręczane odznaki ?Mistrz Strzelectwa
Myśliwskiego? oraz dyplom pamiątkowy zawodnikom, którzy zdobyli klasę mistrzowską.
8.  Puchar Zarządu Głównego PZŁ w klasie powszechnej.
§60
Tytuły:  
Mistrz Strzelectwa Myśliwskiego - od 425/500 pkt,  
Zdobywca Wawrzynu Strzeleckiego - od 1320/1500 pkt.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
§61
Nagrody:  
 
Nagrody i dyplomy ustala organizator zawodów, prezentując je uczestnikom przed rozpoczęciem
zawodów. Nagrody, wynikające z regulaminu zawodów, mają charakter obligatoryjny, pozostałe -
w tym fundowane i wskazane - zależą od fundatora. Nagrody i dyplomy mogą dotyczyć klasyfikacji
zespołowej, indywidualnej, klasy powszechnej, mistrzowskiej, czy też Wawrzynu Strzeleckiego.  
§62
Kary:  
1.  Za naruszenie  w  czasie  zawodów  zasad  bezpieczeństwa,  etyki,  Prawideł,  regulaminu
zawodów, zasad kultury, zakłócenie porządku i inne działania naruszające obowiązujące
na strzelnicy reguły, w zależności od ciężaru przewinienia, wprowadza się następujące kary
dla zawodników:
1)  upomnienie,
2) wykluczenie z udziału w zawodach.
2.  Czasem zawodów jest okres zaczynający się oficjalną formułą otwarcia i kończący się
oficjalną formułą zamknięcia zawodów.
3.  Kary opisane w pkt 1 ppkt 1) i 2) nakłada się w czasie zawodów.  
§63
1.  Decyzję o ukaraniu sporządza się na piśmie: w przypadku kary upomnienia -  na  metryce
strzelań, natomiast w przypadku kary wykluczenia z udziału w zawodach / odrębnie,
w trzech egzemplarzach (dwa egzemplarze otrzymuje sędzia główny, a jeden egzemplarz,
po zakończeniu zawodów, na swoje żądanie ukarany zawodnik).
2.  Decyzja powinna zawierać: określenie zawodów, ich daty i miejsca, wskazanie imienia,
nazwiska  i  numeru  startowego  ukaranego  zawodnika,  stanu  faktycznego  związanego
z przewinieniem,  naruszonego  przez  zawodnika  przepisu,  treść  podjętej  decyzji  i  jej
podstawę prawną oraz czytelne podpisy sędziów (sędziego).
3.  O nałożeniu kary, o ile to możliwe, należy poinformować ukaranego zawodnika.
§64
1.  Upomnienie udzielane jest przez sędziego stanowiskowego lub sędziego głównego.
2.  Sędzia  stanowiskowy  o  udzielonym  upomnieniu  informuje  bezzwłocznie  sędziego
głównego, przekazując mu metrykę strzelań, zawierającą decyzję o ukaraniu.
§65
1.  Wykluczenie z udziału w zawodach nakładane jest przez trzyosobowe kolegium sędziów
powoływane przez sędziego głównego na dane zawody. Sędzia główny jest członkiem
kolegium. Kara wykluczenia z udziału w zawodach jest obligatoryjnym i najniższym
zagrożeniem za spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających na strzelnicy.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
 
2.  Wniosek o wykluczenie z udziału w zawodach składają:
1) sędzia stanowiskowy,  
2) sędzia główny,
3) organizator zawodów.  
3.  Decyzja kolegium sędziów o wykluczeniu z udziału w zawodach zapada większością
głosów i jest ostateczna.
§66
1.  Sędzia główny po zakończeniu zawodów, w przypadku stosowania kar, sporządza protokół,
w którym zamieszcza informację o wszystkich nałożonych karach wraz z informacjami,
o których mowa w §63 pkt 2. Do protokołu załącza się po jednym egzemplarzu decyzji
o ukaraniu.  
2.  Protokół sędzia główny przesyła bezzwłocznie do właściwego ze względu na organizację
zawodów Zarządu Okręgowego lub Zarządu Głównego PZŁ.  
 
ROZDZIAŁ X
 Zasady sędziowania
§67
Na wszystkich zawodach organizowanych w PZŁ wprowadza się następujące zasady sędziowania:  
1.  Sędziów dobiera powołany przez organizatora sędzia główny. Sędzia główny na czas
zawodów jest przełożonym wszystkich sędziów, może uchylać i zmieniać ich decyzje
w czasie zawodów, o ile decyzje te są sprzeczne z przepisami.
2.  Sędzia główny powołuje kolegium sędziów, o którym mowa w §65 pkt  1  i  przewodniczy
jego obradom.
3.  Sędzia główny:  
1) sprawdza przed rozpoczęciem zawodów przygotowanie strzelnicy i uznaje jej gotowość do
przeprowadzenia zawodów,  
2) rozdziela funkcje poszczególnym sędziom,  
3) przeprowadza przed rozpoczęciem strzelań odprawę z zawodnikami, w której przypomina w
szczególności: o zasadach bezpieczeństwa, prawidłach strzelań, oraz informuje o wybranej
konkurencji do rozgrywki barażowej i o jej warunkach,
4) po zakończeniu zawodów ogłasza wyniki.
4.  Funkcje  sędziów  mogą  sprawować  osoby  posiadające  przeszkolenie  i  uprawnienia
do sędziowania na zawodach Polskiego Związku Łowieckiego.
5.  Sędzia prowadzący na osi, kręgu, przelotach oraz zającu ogłasza wynik strzału zawodnika
głosem lub gestem ręki.
 
 
PRAWIDŁA STRZELAŃ MYŚLIWSKICH NA ZAWODACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ PZŁ
 
6.  Na decyzję sędziego stanowiskowego zawodnik lub kierownik zespołu zawodników może
złożyć protest do sędziego głównego. Protest ten powinien być złożony i rozpatrzony  
bezzwłocznie.
7.  Sędzia  stanowiskowy  obowiązany  jest  bezzwłocznie  informować  sędziego  głównego
o złożonych protestach, a także o wszelkich zaistniałych problemach, w tym technicznych.
Protest,  a  także  decyzja  sędziego  głównego  muszą  być  odnotowane  przez  sędziego
stanowiskowego na metryce.
8.  Decyzje sędziego głównego podczas zawodów są niepodważalne.  
9.  Na decyzję sędziego głównego zawodnik lub kierownik zespołu zawodników może w ciągu
tygodnia  od  dnia  zakończenia  zawodów  złożyć  zażalenie  do  organizatora  zawodów.
Zażalenie powinno być rozpatrzone w ciągu miesiąca od chwili otrzymania go przez
organizatora.
§68
Załącznik do Prawideł stanowią:
 
1.  Rysunki wszystkich osi,
2.  Wzory makiet dzika, lisa i rogacza,
3.  Wzory metryk,  
4.  Wzór sprawozdania z zawodów.